SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT İSİM LİSTESİ, SINAV TARİHİ VE YERİ.

AKSU BELEDİYESİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM  
İHALELERİ    KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ
SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

         01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarını veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde bu kapsamda çalışan işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin yapılacak sınavla ilgili açıklamalar.
 
1-SINAV TARİHİ VE YERİ:
Liste de belirlenen tarih, saat ve yerlerde sınav yapılacaktır.

2-SINAVIN ŞEKLİ VE UYGULAMASI:
Tebliğin “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39. Maddesi 1. Fıkrası gereğince; hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav, TÜM PERSONEL İÇİN YALNIZCA SÖZLÜ olarak yapılacaktır.

3-SINAVIN KONUSU:
Sınavın soruları; personelin iştigal ettiği görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeyine uygun olarak, Valilik Makamı tarafından gönderilecek sorulardan oluşacaktır.

4-SINAVIN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ
*Sınavda başarılı ya da başarısız olanlar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Belediyemiz web sitesi ana sayfasından ilan edilecektir. İlan; Tebliğin 39. Maddesinin 2. Fıkrası gereği tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
*Sınavda başarılı olamayan personel, sonuçlar ilan edildikten sonra 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.
*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü itirazları derhal sınav itiraz komisyonuna intikal ettirir. İtiraz Komisyonu itirazları 5 gün içerisinde değerlendirerek karara bağlar ve sonuç idareye ve ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Önemli Uyarı:
  1. Sınava girmeyen başvuru sahipleri İşçi Statüsüne geçiş hakkından yararlandırılmayacaktır.
  2. Sınava girecek olanlar, nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak zorundadır.
 
 
Ek: Sınava girecek olanların Listesi ../uploads/source/personel_sAnav_ilan_listesi.pdf