Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :320-321-322
 
Birim Müdürü  : Ümit SERT
 
Müdür Dahili Numarası:320
 
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

I. BÖLÜM

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Aksu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

YASAL DAYANAK:

Madde 3- Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere dayandırılarak hazırlanmıştır:

1)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.


TANIMLAR:


Madde 4 –  Bu yönetmelikte


a)Başkan :  Aksu Belediye Başkanını,
b)Belediye :  Aksu Belediye Başkanlığını,
c)Meclis :  Aksu Belediye Meclisini,
ç)Encümen :  Aksu Belediyesi Encümenini,
d)Müdürlük :  Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,
e)Müdür  :  Park ve Bahçeler Müdürünü,
f)Personel :  Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

II. BÖLÜM

GÖREV VE YETKİLERİ :


Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Aksu ilçesi sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların rekreatif faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar tesis eder. Cadde, sokak ve meydanlarda ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil alan miktarının artması ile hem ilçe ekolojisinin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunur hem de estetik peyzaj görünümleri oluşturur. Bahsi geçen tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım, iyileştirme çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasındadır.

Madde 5- Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; 

1)İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
2)İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek,
3)Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,
4)Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
5)Parkların temizliğini yapmak, 
6)Bölgede ki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak,
7)Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,
8)Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık, ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,
9)Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek,
10)Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,
11)Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına  (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,
12)İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
13)Park, bahçe, refüj vb. alanlarda ki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak,
14)Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işlerini yapmak,
15)Müdürlük için gerekli makine ve techizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
16)Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arzeden ağaçların tespit etmek, 
17)Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
18)Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ile diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunmaktadır.
19)Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.

 

 

 


III. BÖLÜM

HİZMET VE İŞLEYİŞ:


Madde 11- Görevin alınması

A) Görev, Belediye Başkanının, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı’nın ve Park ve Bahçeler Müdürü’nün vereceği plan, program ve direktiflerinde alınır. 
B) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır. 
C) Görev, müdürlüğe gelen evrakın gereklerinden alınır. 
D) Görev, mevcut hizmetlerin idamesi için görevlerinden çıkarılır.

Madde 12 - Görevin Planlanması

Alınan emir mevcut imkanlar nazari dikkate alınarak görev haline getirilir ve incelenir,  koordine edilir, müsvetteye alınır. Bağlı bulunduğu şefliğe veya birime verilir. Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre daktilo edilir. Paraf veya imzalanarak işleme konulur.

Madde 13 - Görevin Yürütülmesi

Mevcut mevzuat ve alışılmış usul ve teammüller nazari itibarâ alınarak görevin iyi bir şekilde yürütülmesine çalışılır.

İŞ BÖLÜMÜ VE KOORDİNASYON:

Madde 14 – İş Bölümü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasındaki birimler ile mühendisler ve teknisyenler arasındaki işbirliği Park ve Bahçeler Şefi tarafından sağlanır.

Madde 15 -  Diğer Kuruluşlar Arasındaki Koordinasyon

A) İlgili evrakın Belediye Başkanı’ndan ve Harcama Yetkilisi’nden onay alınarak gerekli kuruluşlara intikal ettirilmesi suretiyle işbirliği sağlanır.
B) İhale işleri Belediye Başkanı’ndan onay alınarak ve Hesap İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hazırlanır.
C) Müteahhitlerle olan ihtilaflar ve benzeri konularda Hukuk Müdürlüğü’nden hukuki müteala istenmek suretiyle koordinasyon sağlanır. 
D) Diğer müdürlük ve kuruluşlarla iş gereği bilgi alışverişi için yazılı koordinasyon yapılabileceği gibi, sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar müdürler seviyesinde yapılabileceği gibi Başkan Yardımcısı seviyesinde de yapılabilir.

IV. BÖLÜM

EVRAKA YAPILACAK İŞLEM VE ARŞİVLEME


Madde 16 – Evraka Yapılacak İşlem:
Müdürlüğe gelen evrak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından teslim alınır. Gelen tüm evrakların önce kaydı yapılır. Kayda geçen evrak kontrol edilerek varsa evveliyatlarına ait numaralar bağlandıktan sonra ilgili birim yada teknik elemana havale edilir.


Madde 17 – Evrakın Üzerinde İşlem Yapılması ve Cevap Hazırlanması:
Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru tarafından teslim alınan evrak kayıt işleminden sonra ilgili memura havale edilir. İlgili memur yazıyı inceler ve yazıyı hazırlar. İmza işleminden sonra kayıt memuru evrakın suretlerini ayırıp aslını seçerek Veri Hazırlama ve Kontrol Memuruna zimmetle teslim eder.

Madde 18 – Giden Evraka Yapılan İşlem:
Müdürlük imzası ile dış müdürlüklere, resmi veya özel kuruluş ile şahıslara gönderilecek evrak Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru tarafından zimmet mukabili alınır. Kayıt defterine kaydı yapılır. Zimmet defteri kayıt edilerek sevk edilmek üzere ilgili müdürlük kalemlerine zimmetle teslim edilir. Diğer evraklar PTT ile gönderilir.

Madde 19 – Arşivleme:
İmza işlemleri tamamlanan evrakın suretleri ve ihale işlemleri tamamlanmış olan evrakların suretleri dosyalarına tarih ve sayı numaralarına göre sırayla konur. Muameleleri tamamlanmış olan evrak ilgili memur tarafından hıfzı işi arşive kaldırılır.  İşleri biten ihale dosyaları da ilgili memur tarafından ihale kayıt defterine geçici ve kesin kabulleri yapıldığına dair bir not ile arşive kaldırılır.


V. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER:


Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik


Madde 20 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce yürürlükte olan Park ve Bahçeler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller


Madde 21- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.    

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümleri, Aksu Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.