İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili: 131-134
 
Birim Müdürü : Veli ÇETİN
 
Müdür Dahili Numarası: 130
 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

            İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığına bağlı olarak yapılandırılan bir birimdir. Birim İnsan kaynaklarımıza ilişkin planlama, işe alma, oryantasyon, eğitim, güvenlik, sağlık-tedavi, ücretlendirme, sendikal ilişkiler ve benzeri hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını hedeflemektedir.

 

            GÖREV VE SORUMLULUKLAR

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun , 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik  Kanunu ve diğer yasal mevzuatın verdiği görev sorumlulukları yerine getirmektedir. Birimin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a.      Hizmet sürelerini tamamlayan memurların emeklilik işlemlerini yapmak,

b.      Memurların terfi, nakli yıllık, izin, hastalık izni ve benzeri işlerini takip etmek,

c.      Kadrolu işçilerin izinleri ve emeklilik işlemlerini yapmak ve sözleşmeli personellerin izinleri hazırlamak, 

d.      Belediyemizin Memur Disiplin Kurulu ve İşçi Disiplin Kurulunun işlemlerini yapmak,

e.      Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz memur ve işçi personelin kadro iptal ve ihdas işlemlerini yürütmek,

f.       2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa uygun olarak taraflarca akdedilen İşyeri Toplu İş Sözleşme hükümlerini uygulamak ve uygulatmak

g.      Belediyemiz birimlerinin talebi doğrultusunda, yıllık hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve koordine etmek,

h.       Birimin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

i.        Personelin mesai saatlerine, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymasını sağlamak ve çalışmalarını denetlemek,

j.        Birim personelinin, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlamak,

k.      Personelin koordineli çalışmasını ve aralarında iş bölümü yapmalarını sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde 1 Müdür olmak üzere 1 adet personel görev yapmaktadır.

 

 

FİZİKSEL KAYNAKLAR

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediyemizin Hizmet Binası A Blokta Yazı İşleri Müdürlüğü odasında hizmet vermektedir.

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 1 adet masa üstü bilgisayar ve 1 adet yazıcı bulunmaktadır. Birimde 1 adet masa üstü telefon mevcuttu. Bu telefon ile kurum içi görüşmeler kolaylıkla yapabilmektedir.

      SUNULAN HİZMETLER

a.      Personelin emeklilik, terfi, nakil, yıllık izin , hastalık izni ve benzeri işlemlerin yapılması,

b.      Belediye birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması,

c.      Memur Disiplin Kurulu  ve  İşçi Disiplin Kurulunun işlemlerinin yapılması,

d.     Memur ve işçi kadrolarının ihdas ve iptal işlemlerinin yürütülmesi,

e.      İşyeri Toplu İş Sözleşme hükümlerinin uygulanması ve uygulatılması,

f.       Personelin eğitim ihtiyacının belirlenmesi.

g.      Yıllık Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve koordine edilmesi,

h.      Birimimin yıllık bütçe önerisinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

i.        Personelin mesai saatlerine, kılık kıyafet hükümlerine uyumunun sağlanması,

j.        Personelin koordineli çalışmasının ve aralarında iş bölümü yapmalarının sağlanmasıdır.

BİRİM FAALİYET BİLGİLERİ

a.      Dönem içinde personelimizden 1 memur  2 işçi olmak üzere 3 personelimiz emekli olması nedeni ile Belediyemizden ayrılmıştır.

b.      Sözleşmeli personelin 2012 yılı ücretlerine ilişkin teklif Belediye Meclisine sunularak Karar alınması sağlanmıştır.

c.      Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esasların 11.maddesine göre dolu-boş kadro değişiklikleri Meclise sunularak karar alınması sağlanmıştır.

d.     Memur personelin terfi, görev ve unvan değişiklikleri ve intibak işlemleri yapılmıştır.

e.      Memur, işçi ve sözleşmeli personelin izin ve raporları  düzenli olarak dosyalanmıştır.