Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah.28110 Sok. No:6  AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili : 262
 
Birim Müdürü : Ramazan KALAYCIOĞLU
 
Müdür Dahili Numarası:160
 

ANTALYA AKSU BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

GÖREV TANIMI :

a- İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942 / 4650 sayılı Kamulaştırma kanununa göre kamulaştırmasını yapmak.

b- 5 yıllık imar programını ilgili diğer müdürlüklerle birlikte hazırlanması.

c- 2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine tapu tahsislerinin yapılması.

d- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun ilgili maddeleri, 5393 sayılı Belediye kanunun ilgili maddeleri ve 69. maddesi uygulamalarını yapmak. 

e- Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, imar planındaki amacına uygun olarak, yasalar doğrultusunda belediyemiz adına devir işlemlerinin yapılması.

f- Mülkiyeti Belediye adına kayıtlı bulunan hisseli veya müstakil taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre; Kamu Kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere, satış, tahsis, devir, kiralama işlemlerinin yapılması.

g- 2946 sayılı kamu konutları kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, belediyemize ait

lojmanların memur personelimize ilgili diğer müdürlüklerle birlikte tahsis işlemlerinin yapılması.

h- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu, 3194 sayılı İmar kanun, 775 sayılı Gecekondu kanunu, 2981 ve 3290 sayılı İmar Affı kanunu, 4706 / 4916 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu,2946 sayılı Konutlar kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları ile İlgili Kanunlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3091 sayılı Gayrimenkullere Yapılan Tecavüzlerin İdari Yolla Kaldırılması ile İlgili Kanunun, 5747 sayılı Kanunun; Müdürlüğümüzle ilgili maddelerinin uygulamalarını yürütmek.

ı- İta amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ;

İdari İşler Birimi, Emlak Birimi, Kamulaştırma Birimi ve Kira Birimi olmak üzere

dört birimden oluşması öngörülmüştür.Müdürlüğümüz 1 Müdür olmak üzere 1 personelden oluşmaktadır.

 

1 - İDARİ İŞLER BİRİMİ

Bu servisimizde, Müdürlüğümüz ambar ayniyat ve demirbaş işlemleri, Müdürlük

personelinin özlük hakları ile ilgili maaş ve benzeri yazışmalar, gelen ve giden evrakların

kayıt ve takibinin yapılması.

 

2 - EMLAK BİRİMİ

Belediyemize ait.taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmesini sağlamak,

Mülkiyeti Belediye adına kayıtlı bulunan hisseli veya müstakil taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre; Kamu Kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere, satış, tahsis, devir, kiralama işlemlerinin yapılması.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun ilgili maddelerini, 5393 sayılı Belediye kanunun ilgili maddeleri ve 69. maddesi uygulamalarını yapmak.

2981 ve 3290 sayılı İmar Affı kanunu çerçevesinde, ıslah imar planı uygulamaları tamamlanan

yerlerde, imar affı müracaatı yapılan, taşınmaz malların hak sahiplerine binalarının bulunduğu

parsellerinin tahsislerinin yapılabilmesi için, Maliye hazinesine ait parsellerin Belediyemiz

adına devir işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

775 sayılı Gecekondu kanunu, 4706 / 4916 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi kanunu, 4342 sayılı Mera kanunu,2946 sayılı Konutlar kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları ile İlgili Kanunlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3091 sayılı Gayrimenkullere Yapılan Tecavüzlerin İdari Yolla Kaldırılması ile İlgili Kanunun; Müdürlüğümüzle ilgili maddelerinin uygulamalarını yürütmek.

 

 

3 - KAMULAŞTIRMA BİRİMİ

İmar planında yol, yeşil alan, park, pazar yeri, semt spor ve oyun alanı, belediye

hizmet alanı, otopark v.b. olarak kamu hizmetine ayrılan alanlara rastlayan Kamu kurumu, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve kamu ihtiyacı için öncelikli olup, çalışma programımızda

olan taşınmazların 2942 / 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırmasını yapmak.

 

4 - KİRA BİRİMİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa  göre Kamu Kurumlarına kiralama veya tahsis; gerçek ve tüzel kişilere kiralama işlemlerinin yapılması.