3 yıl süreli kiralama ihalesi

1-

S.No

Taşınmaz No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Taşınmazın Alanı (m²)

 

Kiralama Amacı

Kira Süresi

Aylık Kira Muhammen Bedeli  (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İHALENİN

Tarihi

Saati

1

448-6

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

9.30

2

448-9

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

9.45

3

448-11

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

10.00

4

448-14

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

10.15

5

448-15

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

10.30

6

448-19

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

10.45

7

448-21

Murtuna

198

1

25

Büfe

3 Yıl

180.00

200.00

20.12.2017

11.00

8

1-D

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

11.15

9

1-E

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

11.30

10

1-G

Murtuna

198

1

40

Dükkan

3 Yıl

220.00

240.00

20.12.2017

11.45

 

2 – Tasarrufu Belediyemize ait yukarıda Taşınmaz no, Mahallesi, Tapu bilgisi, Alanı, Kiralama amacı, Kiralama Süresi, aylık kira bedeli, geçici teminat miktarı, İhale Tarihi ve Saati belirtilen 10 adet Taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü açık arttırma ile ihale şartnamesi dahilinde, Çalkaya Mahallesi 111. Sokak No:7/1   Aksu/Antalya adresinde, Meclis Toplantı Salonunda, Encümen  (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılacaktır.

 

3 – İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

4-İhaleye katılacaklar;

      Özel Kişiler

a-  Nüfus Cüzdanı ve fotokopisini,

b-  Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, (2017 Tarihli)

 

      Tüzel Kişiler

a- Şirketin Ana Sözleşmesi,

b- Ticaret Sicil Gazetesi,

c- Ticaret ve Sanayi Odası, Oda Sicil Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesi aslı, (2017 Tarihli)

d- İmza beyannamesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi aslı, ile kendileri veya noterden tasdikli vekaletnamesi bulunan vekilleri vasıtası ile katılabilirler.Belgeleri eksik olan veya vekaletnamesi bulunmayanlar ihaleye katılamazlar,itiraz etme hakkında bulunamazlar.

e- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler şirkete ait yazışma adres beyanı vermek zorundadır

 

5 -İhaleye katılmak isteyenler, 1. maddede belirtilen Geçici Teminatın makbuzunu veya Mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), geçici ve kesin teminatın Bankalardan alınması halinde teminat mektubu 2886 sayılı kanunun 26. maddesi ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenenler kabul edilecektir.

6 -Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,

7 -Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, ve tüm evrakların aslını; İhale tarihinden once Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne veya ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

8 -2886 sayılı kanun ve diğer kanun hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

9 -Bu ihaleye ait şartname bedelsiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir.

10 -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.