İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :115
 
Birim Müdürü : Aynur COŞGUN KARATAŞ
 
Müdür Dahili Numarası: 155
 
 

T.C.

ANTALYA  VALİLİĞİ  AKSU  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

İMAR  ve  ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT  YAPILANMASI, GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI
(
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.)

1-     İmar ve Şehircilik Müdürü

2-     Teknik personeller

3-     Sözleşmeli personeller

4-     İşçiler (kadrolu ve geçici)

5-     Diğer personel

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI VE GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA ESASLARI:

Müdürlüğün Tanımı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesine istinaden kurulmuş, 190 sayılı kadro Kanunu hükümlerine göre kadrosu ihdas edilmiş Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir müdürlüktür. Sağlıklı bir yapılaşma ve şehircilik açısından mevzuatlar, ruhsat, iskan işlemlerini v.b. faaliyetleri yürüten müdürlüktür.

 

Müdürlüğün Görevleri:

Müdürlüğün çalışma alanları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sınırlarımız dahilinde yapılacak her türlü ruhsatlı yapı için zemin arazi çalışmaları kontrol edilerek zemin etüd raporlarını onaylamak.

b) Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda projeler ve gerekli evraklar incelenerek yapı ruhsatı vermek,

c) Yapı ruhsatı almış yapılara Röperli aplikasyon krokisi ve onaylı mimari projeye göre bina aplikasyon kontrolü yapmak ve subasman kotunu vermek,

d) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yönetmeliğine göre hak ediş talebinde bulunan Yapı Denetim firmalarına seviye tespitlerinin yapılarak ve gerekli evraklar kontrol edilerek hak ediş onaylarının yapılması ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması,

e) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yönetmeliğine göre hak ediş talebinde bulunan Yapı Denetim firmalarına seviye tespitlerinin yapılarak ve gerekli evraklar kontrol edilerek hak ediş onaylarının yapılması ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması,

f) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapıların temel-subasman vizelerinin yapılması,

g) İskana hazır binalar için gerekli inceleme ve evrakları kontrol edilerek kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Yapı Kullanma İzin Belgesinin verilmesi,

h) 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddelerine göre yasal işlemleri yürütmek,

i) Mahalle, Cadde, Sokak numaralama işlemleri ile Ulusal Adres Veri Tabanına göre adres güncelleme işlemlerini yürütmek, numarataj belgesi düzenlemek

 j) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yazışmaları yürütmek,

k) Şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek,

 

Müdürlüğün Çalışma Esasları:

a) Vatandaşların müracaatları doğrultusunda yapı ruhsatlarını, yapı  kullanma izin belgelerinin Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kanuni süresinde düzenlemek,

 b) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların 32. ve 42. maddelerine göre yasal işlemleri yürütebilmek için ilgili konuları Belediye Encümenine göndermek,

c) Ulusal Adres Veri Tabanına göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için sınırlarımız dahilinde adres güncellemesi yapmak,

e)Şikayet konularını mahallinde kontrol ederek değerlendirmek,

d) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi yapıların hak ediş işlemleri internet ortamından takibini yaparak sonuçlandırmak,

 

 

 

 

HİZMET SERVİSLERİ VE GÖREVLERİ

1-) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ;  GÖREV,  YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 

Görevleri:                                                                                                                                                           

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü temsil ederek, Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini düzenler ve yönetir. 

 b)Müdürlük servislerinin planlı, programlı ve uyumlu bir şekilde çalışmasını düzenlemek izlemek ve denetlemek, servis ve personeller arasında takım ruhunun oluşmasını sağlamak,

 c)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün diğer Müdürlüklerle koordinasyonunu sağlamak,

 d)Müdürlük bütçesini, faaliyet raporlarını ve buna yönelik performansları hazırlamak,

 e)Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar.

 f)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.         

g)Çalışma verimini arttırma amacı ile gerekli teknolojiden yararlanılacak mahiyetinde çalıştırdığı personelin yaptığı işleri takip eder.

Yetkileri:

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak, Belediye Başkanınca ve  diğer amirlerince kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

b)Müdürlük yönetiminde tam yetkilidir,

c)İmar ver Şehircilik Müdürlüğünün harcama yetkilisidir. Müdürlük personelinin I. Sicil ve Disiplin amiridir.

d)Servisler arasında görev bölümü yapmak, servislerde görevlendirilecek personelin ve yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunun düzenlenmesi ve personele tebliğ edilmesini sağlar.

e)Gerekli durumlarda Müdürlük personeli içerisinde görevlendirme yapar. 

 

Sorumlulukları :

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

b)Müdürlüğünde verilen hizmetlerin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur.

c)Müdür, çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

d)Mahalleler de bulunan Cadde Sokak numaralarını gösterir mahalle krokisi düzenlenmesini yapmak,

e)İmar planları hakkında parsel maliklerine, ilgili kurumlara ve vatandaşlara bilgilendirme yapmak,

f)Yapı ruhsatı verilmiş binaların, mimari uygulama projesine ve Kadastro Müdürlüğünce verilen Röperli

Aplikasyon Krokisine göre arsa Aplikasyon kontrolünü yapmak,

g)Binalara, Uygulama, mimari proje, plankote ve yolun durumuna göre kot vermek, bina aplikasyon krokisini kontrol etmek ve aplikasyon vizesini vermek,

h)Diğer Kamu, Kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelecek yazışmaları yapmak,

ı)Bu görevleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda işlem yapmaktan İmar ve Şehircilik Müdürüne karşı sorumludur.

 

2-)  İNŞAAT  RUHSATI, YAPI  DENETİM  ve YAPI KULLANMA  RUHSATI  SERVİSİ

a)   Yapı  ruhsatı verilmesi,  

b)   Yapı kullanma izin belgesi verilmesi,

c)   Proje kontrol, teknik inceleme ve teknik rapor işlemleri,

d)   Yapı denetimi ve kontrol işlemleri,

e)   Yapı denetim hak ediş ve iş bitirme işlemleri.

 

 

 

İnşaat  Ruhsatı, Yapı Kullanma  Ruhsatı ve Yapı  Denetim Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a)Hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

b)Müdür tarafından verilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,                                                     

c)Servisteki çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasındaki koordinasyonu ve görev dağılımını sağlamak, takip etmek ve denetlemek ve sonuçlarını müdüre sunmak,

ç)Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapmak,

d)İmar çapı, kadastro ölçü krokisi, plan kote, tapu kayıt sureti, borcu yoktur yazısı, hazırlanmış mimari uygulama projesi ve ön onay dilekçesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve  ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli inceleme yapılarak ön onay vermek,

e)Ön onay verilmiş mimari proje, onaylanmış zemin etüt raporu proje müellifi ve-veya yapı denetim firması ve ilgili yapı denetçisi tarafından onaylanan betonarme, çelik konstrüksiyon, vb. projeler ve statik hesapları Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda inşaat ruhsatına esas olmak üzere kontrol ederek onaylamak,

f)Vaziyet planı onaylamak,

g)Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat tarafından kanalizasyon bağlantı raporu ve onayı Yapı Denetim firması ve denetçisi tarafından onaylanmış, makine sıhhi tesisat projesi, alt yapı ve sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri ve ısı yalıtım hesapları incelenerek onaylamak,

h)TEDAŞ ve proje müellifi ve Yapı Denetim ve denetçileri tarafından onaylanan elektrik projesi ruhsata esas olmak üzere dosyasına konulmasını sağlamak,

ı)Yapı ruhsatına esas belge, evrak ve tüm uygulama projeleri tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol edilerek yapı ruhsatı düzenlemek ve onaylamak,

i)Diğer Kurum ve Kuruluşlar ve şahıslarla yazışmaları yapmak,

j)Verilmiş yapı ruhsatına istinaden yapı sahibi, yapı müteahhidi veya şantiye şefi ve yapı denetim firması denetçilerince düzenlenen iş yeri teslim tutanağını onaylamak,

k)Ruhsat alınmasını müteakip %10’luk proje inceleme bedeli hak edişi onaylamak,

l)Subasman seviyesinde (%20) hak ediş onayı için, yapı denetim firmasının müracaatı üzerine seviye tespiti  yapılarak, eksik evrak yoksa ve aplikasyon vizesi onayı yapılmışsa hak ediş onaylamak,

m)Deprem yönetmeliği ile ilgili mühendislik tedbirleri uygulanmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelikler

doğrultusunda sınırlarımız içerisinde yapılacak her türlü ruhsatlı yapı için o parsele ait zemin etüt raporlarını  kontrol etmek,

n)Personel yukarıda sayılan tüm işlerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda tam ve eksiksiz yapılmasından  İmar Müdürüne karşı sorumludur.

 

İstenilen Evraklar:

-Aplikasyon vizesi onayı,

-0,00 kotuna kadarki inşaatların kalıp ve demir kontrol ve beton döküm tutanakları  ile 7 ve 28 günlük raporları,

-1000 m²’nin üzerindeki inşaatlar için müteakip bölümün banka dekontu,

o)Karkas bitiminde (%60) hak ediş onayı için, yapı denetim firmasının müracaatı üzerine seviye tespiti yapılarak, eksik evrak yoksa hak ediş onaylamak,

-En son kat dahil tüm katların kalıp ve demir kontrol ve beton döküm tutanakları ile 7 ve 28 günlük raporları,

ö)Tuğlasının bitiminde (%80) hak ediş onayı için, yapı denetim firmasına müracaatı üzerine seviye tespiti yapılarak, eksik evrak yoksa hak ediş onaylamak,

- Dış ve iç duvarlar tespit tutanağı

- Elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı,

- Yapının sıvıya hazır duruma geldiğini belirten tutanak,

- Isı yalıtım raporu,

p)Her yıl sonunda inşaatların seviye tespitleri yapılarak onay vermek, evrakları tam ise hak edişlerini onaylamak,

r)İş bitim aşamasında (%100), yapı denetim firmasının müracaatı üzerine inşaat kontrol edilerek, uygunsa

seviyesini onaylamak %95 hak edişini ödemek,

-Çatı konstrüksiyon, ısı-su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı,

-Temiz su tesisatı hidrolik basınç kontrol tutanağı,

-Pis su tesisatı sızdırmazlık testi,

-Elektrik kablo çekimi ve kontrol tutanağı,

-Elektrik ana pano kontrol tutanağı,

-Mekanik tesisat montaj tutanağı,

s)Yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve yapı denetim firması ve denetçilerince düzenlenen iş bitirme tutanağını gerekli kontrolleri yaparak onaylamak,

ş)4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapıların temel - su basman vizelerini yapmak,

t)Onaylanan iş bitirme tutanağı ve müracaat doğrultusunda iskan için gerekli tüm evraklar kontrol edilerek Belediye gelir tarifesine göre gerekli ücret ve harçlar alınarak Yapı Kullanma izin belgesini vermek,

 

 

 

4-)  MAKİNE ve ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ SERVİSİ

 a)   Ruhsata esas Plan ve proje kontrollerinin yapılması,

 b)   Belediyemizin araçlarının Makine teknik sorumluluğu,

 c)   Asansörlerle ilgili işlemler,

 d)   Diğer ilgili işlemler

 

5-)  NUMARATAJ  SERVİSİ

 a)   5490 sayılı Adrese dayalı nüfus ve adres tespiti işlemleri,

 b)   Yapı ruhsatına esas adres tespiti ve numarataj onay işlemleri,

 c)   İlçemize bağlı meydan, bulvar, cadde, sokak ve binaların güncelleme işlemleri,

 d)   İlçemize bağlı meydan, bulvar, cadde, sokak ve binaların levhaları ve plaka montaj işlemleri.

 

Numarataj servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a)Hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

b)Servisteki çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasındaki koordinasyonu ve görev dağılımını sağlamak, takip etmek ve denetlemek ve sonuçlarını Müdüre sunmak,

c)Müdür tarafından verilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

d)Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapmak,

e)Ulusal Adres Veri Tabanına göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için bütün mahallelerde adres güncellemesi yapılması çalışmalarını yapmak,

f)Belediyemize bağlı mahalle ve köylerin sokak ve yapı numaralarının verilmesini sağlamak,

g)Müracaata bağlı numarataj belgesini düzenlemek,

h)meydan, bulvar, cadde, sokak ve binaların levhaları ve plaka montajlarını yapmak.

 

6-)  EVRAK KAYIT ve ARŞİV SERVİSİ

1-)Kalem Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a)Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek, bilgilendirmek,

b)Vatandaştan yansıyan şikayet ve görüşlerin yönlendirme ve sonuçlandırma çalışmalarını yapmak,

c)İşini daha iyi yapmasını sağlayacak, ihtiyaç talep ve beklentileri üstlerine bildirmek,

d)Müdürlüğe gelen tüm dilekçe ve yazıları ilgili teknik görevliler tarafından incelenip sonuçlarını bildirmek,

e)Belediye birimleri ve ilgili dış birimlerle gerekli iş birliği ve koordineyi sağlamak amacıyla yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,

f)Üstelerinden aldığı görevle ilgili talimatları yerine getirmek,

g)Evrak kayıt arşivleme vb. işlemlerini yürütmek,

h)Müdürlükte çalışan personellerin sevk, izin vb. işlerini takip etmek.

 

 

 

 

2-)Arşiv Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a)Arşive teslim edilen evrakları tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek,

b)Arşivden istenen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemleri bitenleri yerlerine koymak,

c)Arşivde her evrak ve dosyaların korunması, muhafazası ve temiz tutulmasını sağlamak,

d)Kayıtlarda ve arşivde bulunan bütün evrak ve dosyalardan sorumludur.

 

TEKNİK  PERSONEL VE  DİĞER  PERSONELLERİN

GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLAR  VE  ORTAK  HÜKÜMLER

 

a)Çalıştığı servislerde iş ve işlemler bu elemanlar tarafından yürütülür.

b)Görevlerini; Kanun ve yönetmelik, genelge, yönerge doğrultusunda tam, eksiksiz ve zamanında yapmakla sorumludur.

c)Üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinden, Meslek Yüksek Okullarından ve Teknik Lise mezunu olan, Belediyecilik, İmar ve Şehircilik mevzuatını bilen deneyimli elemanlardan atanır.

d)Belediyecilik açısından vasıflı, diksiyonu düzgün, iletişim gücü yüksek en az lise mezunu olmalıdır.

e)Tüm personel; teknik işlerini gidilecek yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar.

f) Düşünce, inanç ve mevkii farkı gözetmeden her vatandaşa eşit muamele ederler.

g)Tüm personel, mesai bitiminde masa üzerindeki evrakları kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

h)Herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılan personel muhafaza ettiği evrakı, kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte muhafaza edilir.

ı)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengi sağlanması için herkes gayret gösterir. Müdür bu hususta gerekli tedbirleri alır.

i)Takım ruhunun geliştirilmesi için ortak kararlar alınır.