27.7 °C
Çarşamba
26 Nisan 2017
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

 • Ø MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ’ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Müdürlüğümüz 01.02.2014 Tarih ve 13 Sayılı meclis kararı ile kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 01.01.2013 Tarihi itibarı ile hazırlamış olduğu bütçesini kullanarak aktif bir şekilde çalışmıştır.

 1. Müdürlüğümüz ‘ün Görevleri:

Destek Hizmetler Müdürlüğü,  Belediye Kanunu, Büyük Şehir Belediyesi Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütür.

 

 1. Müdürlüğümüz ’ün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz belediyemize ait iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mevzuat hükümleri dâhilinde yetkilidir.

 

 1. Müdürlüğümüzün sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen görevlerinin yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

 

Destek hizmetleri müdürlüğü ’nün Faaliyetlerine ilişkin yasa, mevzuat ve Yönetmelik

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Yönetmelikler
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

 

 

 • Ø  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV ALANI, GÖREV VE YETKİLERİ

 

A)    Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

 

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
 4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
 5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
 6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
 7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
 8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
 9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
 10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
 11. Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.
 12. Alt Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.
 13.  Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.
 14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

B)    İDARİ İŞLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

 

 

 1. Hizmet binasının elektrik, telefon, sıhhi tesisat, asansör bakım ve onarımını yapmak yâda yaptırmak.
 2. Alt birim çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 3. Araçlar için internet üzerinden araç takip sistemini oluşturmak.
 4. Birim kadrosunda bulunan Memur veya İşçi statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak yürütmek.
 5. Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak.
 6. Hizmet binasında kurulan çay ocağının temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek
 7. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 8. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir.
 9. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 10. Gelen ve giden evrak ile ilgili ilgili kanun mevzuata uygun evrak takip programına tarih ve sayılarına göre kaydedilerek, müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

j.

A)    İHALE SERVİSİ VE SATINALMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

 

Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek. Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek.

 

 

Bu amaçla,

 1. Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi tutmak.
 2. Piyasa araştırması yapmak ve teklif almak
 3. Yurt içi ve gerektiğinde yurt dışı ilanlar yapmak
 4. Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ilgili birimlere bildirmek.
 5. Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.

 

Bu cümleden de anlaşıldığı gibi:

 • Belgeleri incelemek ve irdelemek
 • Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek;
 • Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek
 • Demirbaş numarasını ilgili birime zimmetle bildirmek
 • Sarf malzemelerini kartotekse işlemek,
 • Tüketilen sarf malzemelerini çıkış belgesi düzenlemek
 • Yılsonu sayımını yapmak; eksiklik ve fazlalıkları saptamak,
 • Sayım raporu ve sonuçlarını denetlemek,
 • Sayım sonucu raporunu Encümene bildirmek,

 

 1.  Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile ilgili işlemlerini yapmak.
 2.  Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için tahakkuklarını yaptırmak.
 3.  Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 4. Belediyemiz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin mevzuata uydun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 5. Belediye birimlerinden gelen ihale dosyalarını idari şartnameleri ve onay belgeleriyle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak.
 6. İhale ilanlarını hazırlamak ve gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak.
 7. İhale komisyonlarının sekreterlik hizmetlerini sağlamak.
 8. İhale dosyasının müdürlüğe intikalinden ihale sonucu ita amirinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte ihale ile ilgili yazışmaları yapmak.
 9. İlgili kanun ve mevzuata belirtilen görevleri yapmak.
 10. Mevzuatta belirtilen görevleri yapmak.

 

 

B)    TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİLERİNİN GÖREVLERİ

 

 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak.
 2. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 3. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.
 4. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 5. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak asgari stok seviyesi altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 7. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmak.
 8. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 9. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulünü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 10. Yetkililerce verilecek diğer işlemleri yapmak.

 

 

 

C)    MAKİNE İKMAL TEKNİK SERVİSİN GÖREVLERİ

 

 

 1. Araç havuzunu denetlemek
 2. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 3. Başkanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda ve başkanlık makamının onayını alarak, müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre başkanlığın onayını alarak sevk ve idare etmek.
 4. Belediye bünyesindeki ağır iş makinelerinin, motorlu araçların, sabit makinelerin ve müteferrik araçların tüm bakım ve onarımlarını yapmak.  
 5. Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını sağlamak.
 6. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağlarını temin etmek.  
 7. Belediyeye alınacak araç ve makinaların Teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımları yapılanları teslim almak.  
 8. Belediyeye alınan tüm araçların trafik tescil, fenni muayene işlemlerini yapmak.
 9. Belediyeye ait tüm araçların trafik sigorta, fenni muayene işlemlerini yapmak.
 10. Müdürlük bünyesinde kurulacak olan hasar tespit komisyonunca hasara uğrayan araç ve makinaların hasar durumlarını tespit etmek ve gerekli raporları düzenlemek ve hasar bedelinin Belediye veznesine yatırılmasını sağlamak.
 11. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 • Ø MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’E AİT FİZİKİ BİLGİLER

 

 1. Hizmet Araçları:

SIRA

NO

ARACIN CİNSİ

ARAÇ SAYISI

1

Binek Araç

4

2

Çift Kabin Kamyonet

1

TOPLAM

5

 

 

 

 

 

 

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı:

 

 1. İhale Servisi
 2. İdari Servis
 3. Satın Alma Servisi
 4. Taşınır Kayıt Kontrol Servisi
 5. Bilgi İşlem Servisi
 6. Teknik Servis
 7. Araç İstasyonu
 8. Hizmet Masası

 

 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve hizmetlerin ifasında kullanılan 105 adet muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağımız mevcuttur. Bunlar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 

KAYNAK LİSTESİ

SIRA  NO

CİNSİ

SAYISI

1

Bilgisayar Kasası

19

2

Sunucu

4

3

Dizüstü Bilgisayar

1

4

Ekran

14

5

Yazıcı/Faks/Fotokopi

8

6

Yedekleme Cihazı

2

7

Telefon

20

8

Telsiz Telefon

2

9

Telefon Santrali

1

10

FCT Cihazı

3

11

Projeksiyon Cihazı

2

12

Televizyon

1

13

Güvenlik Kamerası

24

14

Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı

4

 

 1. Müdürlüğümüz Personelleri:

Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 27 personelle yürütülmektedir. Bu personeller 8 memur, 4 kadrolu işçi 1 sözleşmeli personel, 14 taşeron firma işçisidir.

 

EĞİTİM GRAFİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø AMAÇ, HEDEFLER VE SONUÇLARI

 

 1. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılındaki amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

HEDEF NO

STRATEJİK HEDEF

FAALİYET/SONUÇ

1

 

HİZMET ÜRETİM VE SUNUMUNDA İLERİ TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMAK

Birime 1 adet çift kabin Kamyonet tipi araç alınmıştır.

Birime tam donanımlı 2 adet bilgisayar alınmıştır.

Bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli donanımın kurulmuştur.

Belediyemiz birimlerince kullanılmakta olan bilgisayar programları ve sunucuları sürekli güncellenmiştir.

Açılış, festival, resmi tören ve toplantılar öncesinde ses sitemi ve görüntü kurulmuştur.

Belediyemiz birimlerinde gerçekleşen bilgi akışının merkezi sistem üzerinden düzenli olarak denetlenmiştir.

Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve ofis programı lisanları alınmıştır.

Anti virüs programı satın alınmış ve bilgisayarlara kurulmuştur.

2

 

BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Personele Dayalı Hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 80 kişi ile başlanmış olup ihtiyaç doğrultusunda %20 iş artışı yapılarak 105 yardımcı personel ile destek verilmiştir.

Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında karşılanmıştır.

Belediyemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi ihtiyaçları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında karşılanarak birimlere teslim edilmiştir.

Belediye birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesi kapsamında piyasa araştırmaları yapılarak ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım işlerine ilişkin olan ve Müdürlüğümüze gönderilen ihale dosyalarının 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında ilan aşamasından sözleşmelerin bağıtlanması aşamasına kadar ihale iş ve işlemleri yapılmıştır.

HEDEF NO

STRATEJİK HEDEF

FAALİYET/ PROJE

2

BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Belediyemiz satın alma ihale işlemlerinin elektronik kamu alımları platformu (Ekap) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

Belediye hizmet binalarının tamir bakım ve onarımları sürekli yapılmıştır.

Belediyemiz elektrik, su, internet, telefon ve benzeri giderlerinin zamanında ödenmiştir.

Belediyemiz hizmet binalarının elektrik su internet telefon ve benzeri arızalarının anında giderilmiştir.

Belediyeye ait telefon, elektrik, su, internet abonelik işlemlerinin takibinin yapılmıştır.

Birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan hizmetler yapılmıştır.

Belediyemizce düzenlenen kültürel etkinlikler ile çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarda bayrak süsleme işi yapılmış ve personel desteği verilmiş.

Resmi bayram ve günlerde bayrak asım işi müdürlüğümüzce yapılmıştır.

3

BELEDİYEMİZ TAŞINIR KAYITLARINI SÜREKLİ TUTMAK

Müdürlüğümüz ve belediyemiz birimlerince talep edilen taşınır malların giriş ve çıkış kayıtları Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili Mevzuatlar doğrultusunda müdürlüğümüzce yapılmıştır.

4

PERSONELİMİZİ SÜREKLİ EĞİTMEK

Müdürlüğümüz çalışma alanı ile ilgili konferans seminer bilgi şöleni panel, toplantı gibi bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılım sağlanmıştır.

Birim çalışanlarının katılımıyla her hafta düzenli şekilde bilgilendirme toplantısı yapılmış olması.

Müdürlük personellerine ve bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Gerekli olması durumunda olağan dışı toplantılar yapılmış olması.

5

ÇALIŞANLARIMIZI TAKIM ÇALIŞMASINA MOTİVE ETMEK

Birim çalışanları ve ailelerinin katılımıyla piknik programları düzenlenmiş olması.

Birim çalışanları ve ailelerinin katılımıyla yemek programları düzenlenmiş olması.

6

FİNANSAL KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK VE İSRAFI ÖNLEMEK

Katılımcı sayısını artırılarak ihale sürecinde rekabet sağlanmıştır.

Kaynak kullanımında israfın önlenmesine yönelik sürekli uyarıları yapılmıştır.

 

HEDEF NO

STRATEJİK HEDEF

FAALİYET / PROJE

7

ARAÇ DESTEK HİZMETLERİ

Müdürlüğümüze ait üç adet binek araç ile belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşımları sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze ait araç takipleri düzenli olarak yapılmıştır.

8

KADEME DESTEK HİZMETLERİ

Müdürlümüz hizmet araçların bakım onarımlarının yapılması veya yaptırılması hususunda gerekli işlemleri yapılmıştır.

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçların tamir bakım onarımları yapılmıştır.

9

ARAÇ, İŞ MAKİNASI, TAŞITLAR İŞ VE İŞLEMLERİ

Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet araçları, iş makinası ve taşıtların fenni muayenelerinin takibi zamanında yapılması.

Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet araçları, iş makinası ve taşıtların trafik sigortalarının takibi zamanında yapılmıştır.

Yeni alınan belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet araçları, iş makinası ve taşıtların fenni muayene, trafik tescil ve sigorta işlemlerinin yapılmıştır.

 

 1. 2.     Hizmet Masası

Belediyemize şahsen ve telefon ile müracaat eden vatandaşların, talep ve şikâyetlerden müdürlüğümüzce takip edilmiş ve cevaplanmıştır.

 

Müdürlük

Gelen

Cevaplanan

Kalan

Ortalama Çözüm Süresi

Adet

%

Adet

%

Adet

%

Fen İşleri Müdürlüğü

53

24,42

53

24,42

0

0

2 Gün 18 Saat 25 Dk

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5

2,30

5

2,30

0

0

3 Gün 10 Saat 23 Dk

Temizlik İşleri Müdürlüğü

83

38,25

83

38,25

0

0

1 Saat 30 Dk

Zabıta Müdürlüğü

76

35,02

76

35,02

0

0

10 Saat 26 Dk

TOPLAM

217

100,00

217

100,00

0

0

1        Gün 16 Saat 11 Dk

 

 1. 3.     2013 Yılı İçerisinde Yapılan İhaleler

İŞİN ADI

İHALE NUMARASI

İHALE

TARİHİ

SÖZLEŞME

BEDELİ

HARCAMA BİRİMİ

Şoförlü otobüs kiralama işi (45+1 kapasiteli)

2013/8580

18/02/2013

247.050,00 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mahalle ve bağlantı yolları bitümlü sıcak karışımlı aşınma asfalt yapım işi

2013/9562

20/02/2013

4.452.000,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne VRF Klima Sistemi Alımı Montaj Dahil

2013/46669

10/05/2013

295.000,00 TL

Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye ve Mücavir Alan İçinde Cadde ve Sokaklara Beton Parke Yaya Kaldırımı Yapım İşi

 

 

2013/48929

 

07.05.2013

 

212.297,80 TL

Fen işleri Müdürlüğü

İŞİN ADI

İHALE NUMARASI

İHALE

TARİHİ

SÖZLEŞME

BEDELİ

HARCAMA BİRİMİ

Rölyef ve Heykel Alımı

2013/53205

16/05/2013

107.100,00 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Çeşitli Miktarlarda 13 Kalem Gıda Ürününden Oluşan Kolilenmiş Gıda Paketi

2013/54549

29/05/2013

149.682,00 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İncik Pınarı İlköğretim Okulu Karkas  İnşaatı Yapım işi

2013/67454

12/06/2013

277.000,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

Camilere Tuvalet, Şadırvan, Sundurma ve Kilitli Parke Taşı Yapımı

2013/71275

14/06/2013

İHALE İPTAL

Fen işleri Müdürlüğü

Camilere Tuvalet, Şadırvan, Bahçe Duvarı,  Kilitli Parke ve Sundurma Yapım İşi

2013/89056

15/07/2013

İHALE İPTAL

Fen işleri Müdürlüğü

Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Camilerimize Tuvalet, Şadırvan, Sundurma, Bahçe Duvarı ve Bahçesine Kilitli Parke Taşı Döşeme

 

2013/90506

 

19/07/2013

 

145.000,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

Gelen Giden Evrak Dijital Takip Sistemi Paket Program

2013/93701

18/07/2013

140.000,00 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Kaçak Yapıların Yıkılıp Enkazının Kaldırılması

2013/107436

17/09/2013

İHALE İPTAL

Yapı Kontrol Müdürlüğü

60.000,00 Ton Doğal Kırmızı Renk Radyolarit, Kuvarsit, Çört Malzeme Alım

2013/110288

09/09/2013

İHALE İPTAL

Fen işleri Müdürlüğü

Yardımcı Hiz. Sınıfında Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı

2013/135659

25/10/2013

3.998.979,45 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Akaryakıt (95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Euro Dizel ve Katkılı Euro Dizel)Alımı

 

2013/144573

31/10/2013

1.200.900,00 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası İç ve Dış Güvenliği ve Belediye Garajının Özel Güvenlik Personeli ile Güvenliğinin Sağlanması Hiz. Alımı İşi

 

2013/147988

 

05/11/2013

 

355.376,18 TL

Zabıta Müdürlüğü

Yarı Römork (Semitreyler) Alımı 60 m3 (Altmış Metreküp)

2013/160690

04/12/2013

268.000,00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Bilbord, Megalight ve Germe Afiş Basım ve Asım İşi

2013/170177

11/12/2013

78.530,40 TL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

800 LT galvanizli Çöp Konteyneri Alımı

2013/184235

08/01/2014

254.000,00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İmar Yolları İle Mahalle ve Bağlantı Yolları Alt Temel Plentmisk Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Aşınma Asfalt Yapım İşi

 

2013/188674

 

17/01/2014

 

3.336.000,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 • Ø MALİ BİLGİLER

 

 1. 1.      Destek Hizmetler Müdürlüğüne ait 2013 yılındaki bütçe uygulamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

2013 YILI BÜTÇEMİZ

Belediyenin Tahmini Bütçesi

38.000.000,00 TL

Belediyenin Gerçekleşen Bütçesi

34.582.709,83 TL

Müdürlüğümüz Tahmini Bütçesi

5.672.400,00 TL

Müdürlüğümüz Gerçekleşen Bütçesi

5.412.798,84 TL

Müdürlüğümüz Bütçesini Kullanma Oranımız (%)

95,42

 

 • Ø GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

 

 1. Destek hizmetler müdürlüğü faaliyetleri, Destek Hizmetler Müdürü tarafından yürütülmektedir. İhale hazırlama aşamalarında verimli çalışma için en az iki personele ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. Birimlerden sağlıklı teknik bilgilerin gelmemesi nedeniyle ihale hazırlık aşaması zaman almaktadır.
 3. Tüm müdürlükler harcamalarında 4734 sayılı yasanın ilgili bölümünde belirtilen %10 ’luk harcama limitine uymaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.
 4. Destek Hizmetler Müdürlüğü yetki alanı dâhilinde verilen ve verilebilecek her türlü görevi yapabilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM:

Madde 1:

Bu Yönetmelik T.C. Antalya İli Aksu  Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK:

Madde 2:

Aksu Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih ve 13 sayılı kararıyla müstakil Müdürlük olarak kurulmuş olan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

Madde 3:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı maddesinin (n) bendi gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin ihale işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümleri çerçevesinde temin ederek, Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT VE TANIMLAR:

Madde 4:

Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye : Aksu Belediyesini,

b)Başkanlık : Aksu Belediye Başkanlığını,

c)Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

d)Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü,

e)Yönetmelik : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma esaslarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 5:

Müdürlüğün Görevleri:

1) Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

2) Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak.

3) Belediye Başkanlık Makamı ve Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek görevleri ifa etmek.

4) Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birimleri ve

müdürlüklerden gelen talepleri; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun her yıl güncellenen limiti  içersinde piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı kamu ihale kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin eder, doğrudan temin limit üzerinde ise ihale yolu ile teminini sağlar.

5) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden ihalesi yapılan mal, hizmet ve yapım işlerine ait sözleşmeler imzalandıktan sonra dosyaları hazırlanarak ilgili müdürlüğüne göndermek ve sureti müdürlük arşivinde muhafaza etmek.

6) Birimin bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

7) Birim Performans Programını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğü göndermek.

8) Birim Faaliyet Raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

9) Müdürlüğe ait demirbaşların kaydını tutmak, ekonomik ömrünü kaybetmiş demirbaşlara ait düşümü yapmak.

10) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden hurda satışını ve ihalesini yapmak.

11) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden alınan taşınırların TİF kayıtlarını yapmak.

12- Belediye Hizmet binasının bakım ve onarımını yapmak.

13- Belediye Hizmet Binasının genel temizlik işlerini yapmak.

14- Kendi emrine verilen personelin branşına göre görev dağılımını yapmak.

15- Belediyeye ait bütün hizmet binalarının atölyelerinin park ve bahçelerin elektrik bakım onarım ile ilgili  işleri yapmak .

16- Belediyemize ait elektrik su, internet  vb. abone işlemlerinin takibini yapmak ve bunlarla ilgili harcamaları yapmak.

17- Birimlerde kullanılan elektronik cihazların(bilgisayar, yazıcı, ekran, telefon santrali, telefon makinesi,faks ses cihazları vs.) bakım ve onarımını yapmak.

18- Tüm resmi törenlerde kutlama programlarında bayramlarda temel atma, açılış, panel, konferans gibi programlarda ses tesisatının kurulmasını takip etmek.

19- Belediyeye ait tüm birimlerde bulunan telefon, bilgisayar ve anten hatlarında meydana gelen arızalarla ilgili olarak arızaları gidermek.

20- Belediyemiz tüm birimlerinde kullanılan yazılım programlarının aboneliğini yapmak ve bunlarla ilgili harcamaları takip ederek devamlılığını sağlamak.

İÇ BÜNYEDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Madde 6:

a)Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri :

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.

2) Başbakanlık, ilgili Bakanlık, Valilik ve Aksu Belediye Başkanlığınca gönderilen, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek. Müdürlükteki ‘’üst’’ elemanlarının ‘’ast’’larından yeterli düzeyde destek, hizmet ve bilgi almalarını ve ‘’ast’’, ‘’üst’’ ilişkilerinin etkin bir işbirliğini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.

3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

4) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.

5) Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliğini gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

6) Aksu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün genel hedefleri, politikaları stratejileri ve programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.

7) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.

8) Müdürlük hizmetleri ile ilgili merci mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

9) Bağlı birimlerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

10) Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu olarak planlama, koordinasyon ve uygulamaları gerçekleştirmek.

11) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

b) Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1) Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.

2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.

3) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi

4) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.

5) Bağlı birimlerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani

denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına iletme yetkisi.

7) Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.

8) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.

9) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

10) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararları ve bunlarla ilgili yayınları satın almak,abone olmak,bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

11) Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.

12) Müdürlük yıllık bütçesini birimlerden/personelden gelen talepler doğrultusunda

hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

13) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan Müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, Müdürlüğün birim performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü birimine göndermek.

14) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

15) Gelen ve giden evraklarda incelemeyi yaparak, personele havalesi ve takibini yapmak.

16) Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları:

5393 sayılı Belediye Mevzuatı, belediye ile ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

d) Müdürlük Kadrosunun Gerektirdiği Nitelikler:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler

 

ŞEFLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 7:

A-)GENEL İDARİ HİZMETLER ŞEFLİĞİ

a) Genel İdari Hizmetler Şefliğinin Görevleri

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek.

2) Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakın yazı işlerine yazışma sistemine uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak.

3) Yazıların yürürlülükteki prensiplerine uygunluğunu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, faaliyetlerin yönlendirilmesi için gerekli standartlar ve hedefler önermek

4) Gelen ve giden tüm evrakın kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve denetlemek.

5) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan raporları Müdüre iletmek.

6) Tamamlanmış olan faaliyetlerin mevcut durumunu nitelik ve nicelik olarak başlangıçta konulmuş bulunan standartlarla karşılaştırmak, sapmaların nedenlerini araştırmak, değerlendirme sonuçlarını Müdürüne iletmek.

7) Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek.

8) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, personel durumu, araç gereç donanımı, Müdürlük yetki ve sorumlulukları açısından en verimli çalışma düzenini ve hiyerarşisini kurmak ve yönetilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan araç gereçleri temin etmek, Müdüre gerekli bilgilendirmeyi yapmak

9) Yönetmelikler çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek.

10) Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali işler, ayniyat, özlük hakları ile ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak.

11) Bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, personelin mesai saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak

12) Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

b) Genel İdari Şeflik Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek yetkisi.

4) Şefliğinde bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimatlar verme yetkisi.

5) Şeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak yetkisi.

6) Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline saatle özür izni verme, yıllık izin kullanma zamanları tespit etmek, disiplin, takdirname, ödül yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdüre önerilerde bulunma yetkisi.

7) Müdürlük makamı tarafından verilecek diğer yetkiler.

8) Müdürden sonra tam olarak yetkilidir.

c) Genel İdari Şefinin Sorumlulukları:

Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

d) Genel İdari Şefin Gerekli  Nitelikleri:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler.

 

 

 

MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ VE DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 8:

Memur,  İşçi, Sözleşmeli ve Diğer Personelin  Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

1) Destek Hizmetleri Müdürünün ve şefin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

2) Destek Hizmetleri Müdürünün ve şefin gerek gördüğü şekilde diğer birimlerde vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

3) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bilcümle yazıları temiz ve itinalı bir şekilde yazmak, suretlerini çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yapmak.

4) Belediyenin muhtelif müdürlük ve sair resmi ve hususi dairelerden gelen her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.

5) Müdürlüğe gelen evrakı defterine işledikten sonra var ise ilgili dosyası ile birleştirerek müdüre tevdii etmek ve sonra müdür tarafından havale edilen evrakı ilgili müdürlük personeline tevdii etmek.

6) Devam eden ihale dosyaları ile ilgili dilekçe ve sair tebligatı almak, aldığı gün ve saati evraka işaret edip ivedilikle müdürün havalesi ile ilgili personele teslim etmek.

7) Yeni hazırlanan ihale dosyaları ile ilgili kayıtları esas defterine işlemek, gerekli yazışmaları takip ederek zamanında bitirmek.

8) Müdürlük içinde yapılacak harcamalar için gerekli avansı çekmek ve harcamaların yapılmasını müteakip avansın süresinde kapanmasını sağlamak.

9) Destek Hizmetleri Şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendirdiği memur ve diğer personeller tarafından gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

Görevin Alınması

Madde: 9

Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar, işler zimmet defterine kaydedilerek tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre verilir.

Görevin Planlanması

Madde: 10

Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenleme plan dahilinde yürütülür.

örevin Yürütülmesi

Madde: 11

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve düzenle yapmak zorundadır.

Madde:12

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

1. Gelen Evrak Defteri,

2. Giden Evrak Defteri,

3. Zimmet Defteri,

4. Personel İmza Dosyası,

5. Gelen Giden Evrak Dosyası,

6. Encümen Karar Dosyası,

7. Meclis Karar Dosyası,

8. Personel Özlük Dosyası,

9. Ayniyat Kayıtları,

10. İhale Dosyaları,

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde: 13

1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı bürolar arasında işbirliği Müdür tarafından sağlanır.

2) Bir büroya bağlı olan personel arasındaki işbirliği büro sorumluları tarafından sağlanır.

3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm yazıları, kalemde toplanır, konularına göre

dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

4) Destek Hizmetleri Müdürü gelen talep dosyalarını görev bölgelerine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tevzi eder.

5) Bu Yönetmelikte  adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan ihale dosyaları, doğrudan temin dosyaları ile diğer konulardaki dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunların o günkü durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeleri, devir alanların ise bu dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek bunların çizelgeyle gösterilen durumda olduğu belirleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir.

6) Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde, daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dava ve diğer işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenerek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde:14

1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Valilik ve tüm Kamu Kurumu, kuruluşları ile özel tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar Müdür ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Evraka Yapılacak İşlem

Madde:15

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ve kalem tarafından alınan tüm belgeler ilgili deftere kaydedildikten sonra müdürlükçe ilgili görevlisine dağıtılmak üzere havale edilir.

Evrak Üzerinde İşlem Yapılması

Madde:16

Müdür gelen evraklar üzerinde inceleme yaparak görüş ve isteklerini cevaplandırmak,

zorundadır. Kendilerine evrak havale edilen diğer personel yapılması gereken işlemleri

zamanında ve noksansız yapmakla hükümlüdür.

Giden Evraka Yapılacak İşlem

Madde: 17

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce cevaplandırılacak yazılar ilgili defterdeki kaydı kapatılmak ve tarih ve numarası ile işlenmek sureti ile ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. Belediye Merkez ve Daire Müdürlükleri, Şube Müdürleri ve Belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek yazılar, kurye ile gönderilir ve zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemine teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

Madde:18

Müdürlükten çıkan ihale dosyaları ile dosyalı yazışmaların örnekleri ayrı ayrı klasörlerde saklanır. Sonuçlanan ihale dosyaları müdürlüğün onayı ile arşive kaldırılır. İhale dosyaları ve yazışmaların örneklerinin ilgili yerlerde saklanmasından, istendiğinde çıkarılmasından büro sorumlusu ve memur sorumludur.

Müdürlük içi Denetim

Madde:19

1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

2) Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her türlü denetleme yetkisine sahiptir.

3) Gerekli gördüğünde, tüm personelden belli periyodik dönemlerde uhdelerinde yürütmekle yükümlü olan işler hakkında ayrıntılı rapor ve bilgi isteyebilir.

 

 

 

Gölge Dosya Düzenlenmesi

Madde:20

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında, göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor ve kademe ilerlemeleri ile ödüllendirme ve cezalandırılmalarına ilişkin belgeleri kapsayan birer dosya düzenlenir.

Disiplin Cezaları

Madde: 21

Destek Hizmetleri Müdürü, müdürlüğün tüm personeli hakkında disiplin işlemlerini yürürlükteki ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütür.

Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Fiil ve Haller

Madde: 22

Bunlar yürürlükteki yasa, tüzük yönetmeliklerde ve diğer ilgili yasal mevzuatta belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdir.

Devir Teslim İşlemleri

Madde: 23

Bu Yönetmelikte  adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapmadan yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde:24

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde: 25

Yürürlük

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin Onayından itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde: 26

İş bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

 

BELEDİYE BAŞKANI

      

 

BELEDİYE BŞK. YRD.

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ  MÜD.

 

 

 

İHALE İŞLEM BİRİMİ

SATIN ALMA BİRİMİ

 

TAŞINIR KAYIT İŞLEM BİRİMİ

 

BİLGİ İŞLEM

BİRİMİ

 

 

TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ

ARAÇ İSTASYONU